Kristine Rasmussen. Nymarksvej 30. Skillingsvise ca. 1870-80 om Wolsmarkend (Olufs Marked i Århus),

Billed ID: B687. Registreret i Arkibas

Tekst bagpå billedet:
'Niels Rasmussens Kone Kristine boede på gården måske No. 32? i Nymarken i 20erne, 30erne x 40erne'
------------
Efterfølgende oplysninger givet af Ingerlise Wendland f. Vonsild nov. 2012.
LIDT HISTORIE OMKRING BILLEDET AF KRISTINE RASMUSSEN, GIFT MED HUSMAND NIELS RASMUSSEN.
Ejendommen matr. Nr. 19b Mårslet by, Mårslet, Nymarksvej 30, 8320 Mårslet
Denne gård blev i 1856 udstykket fra matr. nr. 19a i Mårslet. Samme år blev gårdens tre længer opført. Stuehuset er opført i grundmur og to længer i kampesten. Den fjerde længe, kostalden, er opført senere i grundmur. Bygningerne blev tækket med strå.
Arealet, på ca. 17tdr. land mark, blev drevet i 5 marksdrift.
Der var ved en senere optælling en besætning på 2 jydske heste, 1 avlstyr, 10 køer og 10 ungkreaturer, ligeledes af jydsk race, samt 2 svin.
Ejendommen blev i 1856 overtaget af Rasmus Jensen. Om ham vides, at han var med i krigen 1848. Han var blandt de første, der var i kamp med tyskerne. Han så den første mand blive skudt i krigen, - det var den 6. april 1848 i Rinkenæs.
I 1908 overlod han ejendommen til sine to sønner, der drev den sammen til 1912, hvorefter den ene søn, Niels Rasmussen, alene med sin hustru Kristine havde ejendommen til de i en høj alder flyttede ind på Mårslet Alderdomshjem i 1955/56.
Det var et meget sparsommeligt og beskedent ægtepar, som ingen arvinger efterlod sig. Niels Rasmussen førte regnskabsbog over alle udgifter og indtægter og var meget nøjeregnende med, at ørerne stemte. Selv en enøre blev givet tilbage.
Kristine døde et par år efter flytningen, og Niels levede endnu et par år.
Maden på Alderdomshjemmet var dem alt for fin efter den enkle levevis, de havde haft der oppe i Nymarken. De længtes ofte begge to efter en portion mælkegrød eller bare varm mælk med brødterninger i.
Det sidste år havde Niels Rasmussen den glæde at blive bedt om at fortælle om gamle dage, om ulden og dens tilberedelse og om de gamle markeder på Århusegnen, specielt om ”Sankt Wols-markend” – Sankt Olufs marked.
Dette var på opfordring af magister Ole Højrup på Nationalmuseet.
Han var i gang med at forberede sin bog LANDBOKVINDEN, der udkom i efteråret 1964. Ole Højrup søgte oplysninger hos de gamle mennesker på Alderdomshjem og Plejehjem, hvor der altid er en rigdom at øse af.
Som en erkendtlighed for sin medvirken og store iver for at besvare og afkrydse spørgsmålene så godt som muligt fik Niels Rasmussen 2 x 15 kroner. De blev bogført.
Det samme blev udgiften til et stykke chokolade til undertegnene. Jeg hjalp ham med at sætte oplysningerne ind i de af Nationalmuseet udleverede skemaer.
Ingerlise Wendland.
----------------